Λύσεις Σεισμικής Αναβάθμισης & Προστασίας

Οι πρώτοι αντισεισμικοί κανονισμοί εφαρμόστηκαν μετά το 1950. Από τότε οι επιστήμες της σεισμικής μηχανικής και αντισεισμικής τεχνολογίας έχουν ραγδαία εξέλιξη. Επίσης τα επίπεδα σεισμικής επικινδυνότητας έχουν σταδιακά αναβαθμιστεί. Αποτέλεσμα αυτών είναι η πολλαπλή ανανέωση των αντισεισμικών κανονισμών κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

Οι παλαιότερες κατασκευές είτε έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί χωρίς κανένα αντισεισμικό κριτήριο είτε δεν πληρούν τους σύγχρονους κανονισμούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι παλαιότερες κατασκευές είναι επικίνδυνες.

Υπάρχουν κριτήρια κατηγοριοποίησης, σχετιζόμενα με τα χαρακτηριστικά του φορέα και τη χρήση της κατασκευής, τα οποία μπορούν να καταδείξουν ποιες κατασκευές πρέπει κατά προτεραιότητα να ελεγχθούν και να αναβαθμιστούν αντισεισμικά. Τέτοιες κατασκευές είναι για παράδειγμα τα νοσοκομεία και οι πυροσβεστικοί σταθμοί που πρέπει να είναι σε πλήρη λειτουργία μετά από κάθε σεισμό, ή τα σχολεία και άλλα κτίρια συνάθροισης κοινού, ή κρίσιμες γέφυρες και ανισόπεδοι κόμβοι, ή κτίρια μεγάλης σεισμικής τρωτότητας (pilotis, κοντά υποστυλώματα, πολύπλοκη γεωμετρία, κλπ).

Οι διευθυντές της ΕΝΚΑ έχουν την απαιτούμενη ικανότητα και εμπειρία να δημιουργήσουν και να καθοδηγήσουν μία πλήρη ομάδα μηχανικών που θα μελετήσει και προτείνει την καταλληλότερη λύση για τη σεισμική αναβάθμιση μίας κατασκευής. Κύρια κριτήρια της λύσης είναι η ελάχιστη όχληση των κατοίκων και των χρηστών, η σύντομη χρονική διάρκεια, το χαμηλό κόστος, η κατασκευασιμότητα, ο σεβασμός στην αρχιτεκτονική του δομήματος και η περιορισμένη περιβαλλοντική επίδραση.

Εξειδίκευση

Οι μηχανικοί της ΕΝΚΑ υιοθετούν εξελιγμένες αντισεισμικές τεχνολογίες και εφαρμόζουν απαιτητικές μεθόδους κατασκευής υπό αυστηρό πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου.

Οι λύσεις της ΕΝΚΑ περιλαμβάνουν παραδοσιακές και νέες μεθόδους, όπως:

  • Συστήματα Σύνθετων Υλικών (FRP & TRM): υφάσματα από ίνες άνθρακα/υάλου/αραμιδίου με εποξειδική ρητίνη, ανθρακοελάσματα, NSM, υφάσματα βασάλτη με κονίαμα, αγκύρια, super αγκύρια, κλπ
  • Αύξηση διατομών και μανδύες (πχ: εκτοξευόμενο (gunite), έγχυτο σκυρόδεμα, κονίαμα με προτοπεθητημένα αδρανή)
  • Επικόλληση και προσθήκη μεταλλικών στοιχείων
  • Προσθήκη στοιχείων παραλαβής σεισμικών φορτίσεων (πχ αντισεισμικά τοιχεία, μεταλλικά στοιχεία δυσκαμψίας, μέθοδος Παρσάντ)

καθώς και εξελιγμένες αντισεισμικές τεχνολογίες για την προστασία υφιστάμενων κατασκευών όπως:

  • Σεισμική μόνωση (Μονωτήρες Εκκρεμούς Τριβής, Ελαστομεταλλικά Εφέδρανα με Πυρήνα Μολύβδου, Αποσβεστήρες, κ.α.)
  • Πρόσθετη απόσβεση (Ιξώδεις Αποσβεστήρες, Αποσβεστήρες Τριβής, Αποσβεστήρες Τοίχων, Cable Brace Systems, Steel Tower Systems).

Προσήλωση στην Ασφάλεια & τον Προγραμματισμό του Έργου

Οι μηχανικοί έργων της ΕΝΚΑ προγραμματίζουν εκ των προτέρων με κάθε λεπτομέρεια και διευθετούν όλα τα θέματα που αφορούν στην ασφάλεια, στην κατασκευασιμότητα, στην αλληλεπίδραση με άλλες εργασίες, στο κόστος και στο χρονοδιάγραμμα του έργου.

Τα συνεργεία της ΕΝΚΑ έχουν την ικανότητα και εμπειρία να αντεπεξέλθουν σε πολύ απαιτητικά χρονοδιαγράμματα έργων και να προσαρμοστούν σε ξαφνικές αλλαγές των εργασιακών και περιβαλλοντικών συνθηκών.

Δοκιμασμένες Τεχνολογίες Ενισχύσεων

Η ΕΝΚΑ εξειδικεύεται στην παροχή ειδικών τεχνικών εγγυημένων λύσεων στη σεισμική αναβάθμιση και προστασία κατασκευών. Η επιτυχής εφαρμογή προηγμένων αντισεισμικών τεχνολογιών συνήθως προϋποθέτει λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά του κάθε έργου. Η σωστή επιλογή και συνδυασμός μεθόδων και τεχνολογιών οδηγεί σε περιορισμένες επεμβάσεις στο φέροντα οργανισμό ελαχιστοποιώντας διατάραξη της λειτουργίας του δομήματος.

Η σεισμική αναβάθμιση και προστασία είναι ίσως το πιο απαιτητικό πεδίο της δομοστατικής μηχανικής. Μοναχά εγγυημένες τεχνολογίες σε συνδυασμό με την ορθή μελέτη και σχεδιασμό τους και την εφαρμογή τους από έμπειρο προσωπικό υπό αυστηρό πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου μπορούν να δώσουν ένα εγγυημένο αποτέλεσμα υψηλής επιτελεστικότητας.