Προηγμένες Τεχνολογίες Πολιτικού Μηχανικού

Η ENKA TECHNOLOGIES αναπτύσσει, εμπορεύεται, και προσφέρει προηγμένες τεχνολογίες, συστήματα και προϊόντα με έμφαση σε εφαρμογές δομοστατικού μηχανικού και αντισεισμικής προστασίας.

Η ENKA TECHNOLOGIES παρέχει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε συνδυασμό με άρτια τεχνική υποστήριξη. Επιπλέον παρέχει υπηρεσίες εφαρμογής και συντήρησης μέσω της εξειδικευμένης και πιστοποιημένης κατασκευαστικής εταιρείας ΕΝΚΑ (www.enka.com.gr).

Η ENKA TECHNOLOGIES παρέχει τεχνολογικές λύσεις ενδεδειγμένες για το εκάστοτε έργο με εφαρμογές σε κτήρια, γέφυρες και συγκοινωνιακές υποδομές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, υποδομές διαχείρισης υδάτων, έργα αντιστηρίξεων, σήραγγες, βαθιές εκσκαφές, λιμενικές εγκαταστάσεις και παράκτιες κατασκευές, αγωγούς και άλλα ειδικά έργα πολιτικού μηχανικού.

Η ENKA TECHNOLOGIES σχεδιάζει και παρουσιάζει τεχνολογικές προτάσεις με τα κατά περίπτωση βέλτιστα συστήματα και προϊόντα στα πλαίσια μίας ολοκληρωμένης λύσης για τους πελάτες της.

Η ENKA TECHNOLOGIES, μέσω της εξειδικευμένης ομάδας μηχανικών της, παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκτιμήσεις κόστους χωρίς αμοιβή.