Λύσεις Αδιατάρακτης Κοπής Σκυροδέματος

Η πλέον σύγχρονη μέθοδος καθαίρεσης σκυροδέματος είναι αυτή της αδιατάρακτης κοπής. Συγκριτικά με τις συμβατικές μεθόδους που κάνουν χρήση κρουστικών εργαλείων και μηχανημάτων, πλεονεκτεί στην ταχύτητα, στην ακρίβεια, στη δημιουργία λείων επιφανειών, στη μη δημιουργία σκόνης και, κυρίως, την αποφυγή πρόκλησης βλαβών (μικρορωγμών) στα παραμένοντα στοιχεία στις παρειές της καθαίρεσης. Εφαρμόζεται για τη δημιουργία εσωτερικών και εξωτερικών ανοιγμάτων, και για καθαίρεση κάθε είδους στοιχείου σε περιπτώσεις στατικών ή αρχιτεκτονικών επεμβάσεων. Για εργασίες αδιατάρακτης κοπής απαιτείται ειδικός εξοπλισμός καθώς και τεχνογνωσία.

Εξειδίκευση

Η ΕΝΚΑ διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στο παρόν αντικείμενο έχοντας εκτελέσει πληθώρα έργων σε ολόκληρη τη χώρα. Συνδυάζοντας την εμπειρία, τόσο σε επίπεδο μηχανικών όσο και σε επίπεδο τεχνικού προσωπικού, με τον τεχνολογικά εξελιγμένο εξοπλισμό της, η ΕΝΚΑ δύναται να αναλάβει οποιαδήποτε εργασία αδιατάρακτης κοπής και καθαίρεσης.

Η ΕΝΚΑ παρέχει λύσεις αδιατάρακτης κοπής και καθαίρεσης εφαρμόζοντας τεχνολογίες όπως:

  • Διαμαντοκοπή
  • Αρμοκοπή
  • Διάτρηση

Προσήλωση στην Ασφάλεια & τον Προγραμματισμό του Έργου

Οι μηχανικοί έργων της ΕΝΚΑ προγραμματίζουν εκ των προτέρων με κάθε λεπτομέρεια και διευθετούν όλα τα θέματα που αφορούν στην ασφάλεια, την κατασκευασιμότητα, στην αλληλεπίδραση με άλλες εργασίες, στο κόστος και στο χρονοδιάγραμμα του έργου.

Τα συνεργεία της ΕΝΚΑ έχουν την ικανότητα και εμπειρία να αντεπεξέλθουν σε πολύ απαιτητικά χρονοδιαγράμματα έργων και να προσαρμοστούν σε ξαφνικές αλλαγές των εργασιακών και περιβαλλοντικών συνθηκών.

Δοκιμασμένες Τεχνολογίες για την Αδιατάρακτη Κοπή Σκυροδέματος

Η ΕΝΚΑ εξειδικεύεται στην παροχή ειδικών τεχνικών εγγυημένων λύσεων στην αδιατάρακτη κοπή και καθαίρεση οπλισμένου και άοπλου σκυροδέματος. Η ΕΝΚΑ προσφέρει άρτιες τεχνικά λύσεις για την αδιατάρακτη κοπή οποιουδήποτε στοιχείου επιλέγοντας κατά περίπτωση τον κατάλληλο εξοπλισμό. Αντιμετωπίζουμε τις εργασίες αδιατάρακτης κοπής και καθαίρεσης με ιδιαίτερη προσοχή προς αποφυγή τραυματισμού του φέροντος οργανισμού και πρόκλησης βλαβών στα μη φέροντα στοιχεία και στο περιεχόμενο των κατασκευών.