Ο λειτουργός και ο κύριος ενός δημοσίου έργου, όπως αυτοκινητόδρομοι, λιμάνια, αεροδρόμια, μετρό, συνήθως επιλέγουν να αναθέτουν σε εξειδικευμένους εργολάβους τις εργασίες συντήρησης και συνήθους επισκευή τους με μακροχρόνιες συμβάσεις συντήρησης. Το προσωπικό του λειτουργού, ενδεχομένως σε συνεργασία με τους μηχανικούς του εξειδικευμένου εργολάβου, πραγματοποιεί τις προγραμματισμένες και τις έκτακτες (μετά από κάποιο συμβάν όπως σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά) επιθεωρήσεις, και καταγράφει τις βλάβες. Ο εξειδικευμένος εργολάβος προτείνει τις τεχνικές λύσεις κατά περίπτωση με κύριο γνώμονα την ανθεκτικότητα στο χρόνο. Η ΕΝΚΑ προσφέρει τέτοιες υπηρεσίες βασιζόμενη στη μεγάλη εμπειρία των μηχανικών και των συνεργείων της σε έργα επισκευής και ενίσχυσης παρόμοιων κατασκευών. Η ΕΝΚΑ μπορεί να αναλάβει όλο το φάσμα των τεχνικών υπηρεσιών και εργασιών, από την επιθεώρηση, την αποτίμηση και την ιεράρχηση των αναγκαίων εργασιών, μέχρι το σχεδιασμό και προετοιμασία λεπτομερούς μεθόδου κατασκευής κατά περίπτωση και την εκτέλεση αυτών αναλαμβάνοντας και την αναγκαία διαχείριση της κυκλοφορίας.