Ιδιοκτήτες μεγάλων σε έκταση κτιρίων και εγκαταστάσεων, όπως εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, και άλλα, όλο και περισσότερο επιλέγουν να αναθέτουν τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των δομικών στοιχείων των κατασκευών τους σε εξειδικευμένους εργολάβους σε μόνιμη βάση. Με τον τρόπο αυτό κερδίζουν χρόνο διαχείρισης και αποφεύγουν τις χαμηλής ποιότητας εργασίες συντήρησης και επισκευής. Η ΕΝΚΑ παρέχει εργασίες σε αυτό το φάσμα των πελατών οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν, αποτύπωση και αξιολόγηση βλαβών, τεχνικές προτάσεις που αντιμετωπίζουν την αιτία της βλάβης και όχι μόνο το αποτέλεσμα, εκτίμηση κόστους και χρόνου εκτέλεσης των εργασιών, χρονικός προγραμματισμός και εκτέλεση του έργου.