Όλο και πιο συχνά οι βιομηχανίες επιλέγουν να αναθέτουν τη συντήρηση και επισκευή των δομικών στοιχείων των εγκαταστάσεών τους σε εξειδικευμένους εργολάβους που θα είναι διαθέσιμοι σε ελάχιστο χρόνο απόκρισης καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Τέτοιες εργασίες περιλαμβάνουν από μία απλή εργασία ενός τεχνίτη μέχρι και μεγάλου εύρους εργασίες συντήρησης και επισκευής σε σύντομο χρονικό διάστημα, όσο δηλαδή διαρκεί και η διακοπή λειτουργίας της μονάδας παραγωγής. Η ασφάλεια των εργαζομένων και των τρίτων και η αποφυγή βιομηχανικών ατυχημάτων σε έργα εντός βιομηχανικών εγκαταστάσεων είναι το πιο σημαντικό ζητούμενο. Μόνο προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο και με εμπειρία σε παρόμοιες συνθήκες εργασίας επιτρέπεται να εκτελεί εργασίες εντός των βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Για τους λόγους αυτούς οι διευθυντές των βιομηχανιών επιλέγουν την ανάθεση τέτοιων εργασιών σε ένα εξειδικευμένο υπεργολάβο με σύμβαση μεγάλου χρόνου, αντί σε διάφορους εργολάβους κατά περίπτωση με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά. Το προσωπικό της ΕΝΚΑ και τα συνεργεία της έχουν μακρόχρονη εμπειρία σε έργα συντήρησης και επισκευής εντός βιομηχανικών εγκαταστάσεων διαφόρων τύπων και διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και εξοικείωση με τα κατά περίπτωση αυστηρά μέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρούν. Η ΕΝΚΑ διαθέτει συγκεκριμένα συνεργεία ανά βιομηχανική εγκατάσταση και πελάτη ώστε να διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα εργασιών και να εξαλείψει κάθε πιθανότητα ατυχήματος.