Η πυροπροστασία των μεταλλικών κατασκευών, των δομικών μελών που έχουν ενισχυθεί με εφαρμογή σύνθετων υλικών, ακόμη και των δομικών μελών από σκυρόδεμα είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς για κρίσιμες κατασκευές, όπως αεροδρόμια και σήραγγες, και για κατασκευές εκτεθειμένες σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, όπως διυλιστήρια και άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η ΕΝΚΑ, βασιζόμενη στην γνώση των διατιθέμενων τεχνολογιών και προϊόντων, την εμπειρία και τον αυστηρό ποιοτικό έλεγχο εφαρμογής τους, μπορεί να προτείνει και να εφαρμόσει τεχνικές λύσεις για κάθε περίπτωση πυροπροστασίας δομικών μελών.