Οι μηχανικοί της ΕΝΚΑ διαθέτουν εμπειρία από την κατασκευή βιομηχανικών σιλό από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι εργοδηγοί και το εργοταξιακό προσωπικό της εταιρείας μπορεί να εκτελέσει εργασίες κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος μεγάλου όγκου και ιδιαίτερων απαιτήσεων όπως είναι τα βιομηχανικά σιλό.