Συνήθως οι υψηλές κατασκευές όπως καμινάδες, σιλό, πύργοι ψύξεως, πύργοι τηλεπικοινωνιών, παρουσιάζουν σημαντικά στατικά προβλήματα και σεισμική ανεπάρκεια λόγω των παλαιότερων κανονισμών που σχεδιάστηκαν και έντονες βλάβες λόγω των περιβαλλοντικών επιδράσεων και των ιδιαίτερα έντονα διαβρωτικών συνθηκών που επικρατούν σε βιομηχανικά περιβάλλοντα (υψηλή υγρασία, υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας, χημικά, παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις, κλπ). Οι βιομηχανίες και εν γένει οι ιδιοκτήτες τους απαιτούν την απρόσκοπτη λειτουργία τους, τη σεισμική αναβάθμιση και προστασία τους, καθώς τυχόν αστοχία τους, λόγω της στατικής και σεισμικής ανεπάρκειά τους, ενδέχεται να προκαλέσει μεγάλη ζημία στη λειτουργία του συνόλου της βιομηχανικής εγκατάστασης, ανθρώπινα θύματα ακόμη και κατάρρευση και άλλων γειτονικών κατασκευών.