Περιγραφή έργου

Πελάτης: ΙΔΙΩΤΗΣ
Τοποθεσία: Κολωνάκι, Αθήνα
Έτος: 2014

Το κτίριο βρίσκεται στην περιοχή του Κολωνακίου στην Αθήνα και κατασκευάστηκε την περίοδο 1935-1937. Το κτίριο αποτελείται από πέντε στάθμες εκ των οποίων η μία είναι υπόγεια. Οι επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν είναι επιγραμματικά: ενίσχυση υποστυλωμάτων και δοκών με μανδύες εκτοξευόμενου σκυροδέματος, ενίσχυση δοκών με σύνθετα υλικά, υποστύλωση ολόκληρου του κτιρίου για την αδιατάρακτη κοπή δοκών και υποστυλωμάτων για ενοποίηση χώρων στην στάθμη του Β’ ορόφου και ενίσχυση με μεταλλικά στοιχεία για την ανάληψη των φορτίων των αποκομμένων στοιχείων και κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής στον χώρο του υπογείου κάτω από την στάθμη της υπάρχουσας θεμελίωσης.

Περιγραφή εργασιών

Πραγματοποιήθηκαν εργασίες ενισχύσεων με μανδύες εκτοξευόμενου σκυροδέματος σε όλα τα υποστυλώματα του κτιρίου σε όλο το ύψος τους. Επίσης πραγματοποιήθηκε ενίσχυση δοκών στην στάθμη του ισογείου και του Α’ ορόφου με την εφαρμογή σύνθετων υλικών από ίνες υάλου. Πραγματοποιήθηκαν αποκαταστάσεις σαθρών σκυροδεμάτων με την εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων σε όλες τις περιοχές του φέροντος οργανισμού που έχριζαν επισκευής. Για αρχιτεκτονικούς λόγους απαιτήθηκε η ενοποίηση χώρων στην στάθμη του Β’ ορόφου με αποτέλεσμα να χρειάζεται η κοπή πέντε δοκών και τριών υποστυλωμάτων. Πρίν την αποκοπή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε κατάλληλη υποστύλωση σε ολόκληρο το κτίριο για την αποφόρτιση των προς αποκοπή στοιχείων. Στην συνέχεια έγινε ενίσχυση με την τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων στην πλάκα οροφής Β΄ ορόφου για την ανάληψη των φορτίων των φερόντων στοιχείων τα οποία απομακρύνθηκαν. Οι νέες μεταλλικές δοκοί οι οποίες τοποθετήθηκαν, εδράστηκαν στις δύο άκρες τους σε υφιστάμενες δοκούς οι οποίες ενισχύθηκαν με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Τέλος κατασκευάστηκε κολυμβητική δεξαμενή στον χώρο του υπογείου. Πραγματοποιήθηκε υποθεμελίωση καθώς η στάθμη εκσκαφής για την κατασκευή ήταν χαμηλότερη από την στάθμη της υφιστάμενης θεμελίωσης.