Ενίσχυση Κτιρίου Κατοικιών και Μετατροπή του σε Πολυτελή Κατοικία με Προσθήκη Κολυμβητικής Δεξαμενής

Πραγματοποιήθηκαν εργασίες ενισχύσεων με μανδύες εκτοξευόμενου σκυροδέματος σε όλα τα υποστυλώματα του κτιρίου σε όλο το ύψος τους. Επίσης πραγματοποιήθηκε ενίσχυση δοκών στην στάθμη του ισογείου και του Α’ ορόφου με την εφαρμογή σύνθετων υλικών από ίνες υάλου. Πραγματοποιήθηκαν αποκαταστάσεις σαθρών σκυροδεμάτων με την εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων σε όλες τις περιοχές του φέροντος οργανισμού που έχριζαν επισκευής. Για αρχιτεκτονικούς λόγους απαιτήθηκε η ενοποίηση χώρων στην στάθμη του Β’ ορόφου με αποτέλεσμα να χρειάζεται η κοπή πέντε δοκών και τριών υποστυλωμάτων. Πρίν την αποκοπή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε κατάλληλη υποστύλωση σε ολόκληρο το κτίριο για την αποφόρτιση των προς αποκοπή στοιχείων. Στην συνέχεια έγινε ενίσχυση με την τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων στην πλάκα οροφής Β΄ ορόφου για την ανάληψη των φορτίων των φερόντων στοιχείων τα οποία απομακρύνθηκαν. Οι νέες μεταλλικές δοκοί οι οποίες τοποθετήθηκαν, εδράστηκαν στις δύο άκρες τους σε υφιστάμενες δοκούς οι οποίες ενισχύθηκαν με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Τέλος κατασκευάστηκε κολυμβητική δεξαμενή στον χώρο του υπογείου. Πραγματοποιήθηκε υποθεμελίωση καθώς η στάθμη εκσκαφής για την κατασκευή ήταν χαμηλότερη από την στάθμη της υφιστάμενης θεμελίωσης.

Ανακαίνιση Όψεων Πρεσβείας Καναδά

Πραγματοποιήθηκαν εργασίες τοποθέτησης ικριωμάτων σε όλες τις όψεις του κτιρίου. Ακολούθως αντικαταστάθηκαν τα υφιστάμενα φθαρμένα κιγκλιδώματα με νέα. Έγιναν εργασίες επισκευών των σκυροδεμάτων των εξωστών και εργασίες στεγανοποίησης με ελαστικές βαφές. Τέλος έλαβαν χώρα εργασίες αντικατάσταση όλων των υδρορροών και πλήρης επαναχρωματισμός των όψεων.

Όλες οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με το κτίριο σε πλήρη λειτουργία.