Ενίσχυση Βιολογικού Καθαρισμού

Πραγματοποιήθηκαν εργασίες επισκευών σκυροδεμάτων και ενισχύσεων με μανδύα εκτοξευόμενου σκυροδέματος σε δεξαμενές χωνεμένης ιλύος στο βιολογικό καθαρισμό στην Καλαμάτα. Οι εργασίες περιελάμβαναν την ενίσχυση του περιμετρικού τοιχείου και των τοιχείων υπερχείλισης λυμμάτων  των δεξαμενών με μανδύα εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Επίσης πραγματοποιήθηκε αποκατάσταση των υφιστάμενων σκυροδεμάτων της υπερχείλισης των δεξαμενών καθώς και των περιμετρικών τοιχείων αυτών με επισκευαστικά κονιάματα. Τέλος πραγματοποιήθηκε στεγανοποίηση όλης της επιφάνειας των δεξαμενών με εφαρμογή κατάλληλων υλικών τεχνολογίας ανάπτυξης κρυστάλλων στο σκυρόδεμα.