Επισκευή & Ενίσχυση Καμπαναριού στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, Γλυφάδα

Μετά των τοποθέτηση των ικριωμάτων περιμετρικά του καμπαναριού σε όλο το ύψος, έγινε ενδελεχής έλεγχος της κατάστασης των φερόντων στοιχείων. Εντοπίστηκαν έντονες βλάβες όχι μόνο στα στοιχεία της απόληξης του καμπαναριού αλλά και σε χαμηλότερες στάθμες. Συντάχθηκε και υποβλήθηκε τεχνική έκθεση αξιολόγησης βλαβών και προτεινόμενες επεμβάσεις με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

Μετά την έγκριση της τεχνικο-οικονομικής πρότασης πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες που περιελάμβαναν:

  • Καθαιρέσεις όλων των σαθρών σκυροδεμάτων
  • Καθαρισμός και προστασία οπλισμών με αναστολείς διάβρωσης
  • Αποκατάσταση της γεωμετρίας των διατομών των δομικών στοιχείων με επισκευαστικά κονιάματα
  • Ενίσχυση των υποστυλωμάτων και των δοκών της απόληξης του καμπαναριού με σύνθετα υλικά από ίνες άνθρακα (CFRP).

Ενίσχυση Διατηρητέων Κτιρίων στην Ύδρα

Το αρχοντικό κτίστηκε πριν από περίπου έναν αιώνα και αποτελείται από δύο κτίρια και περιβάλλον χώρο με άπλετη θέα προς τον κόλπο της Ύδρας. Τις τελευταίες δεκαετίες ήταν εγκαταλελειμμένο με αποτέλεσμα η φθορά του χρόνου να είναι πολύ έντονη στα κτίρια. Ο νέος ιδιοκτήτης αποφάσισε να προβεί σε καθολική αποκατάσταση και ενίσχυση της των κτιρίων, ώστε να επιβιώσουν στη φθορά του χρόνου και στους επερχόμενους σεισμούς για πολλές ακόμη δεκαετίες.
Η λιθοδομή των κτιρίων είναι εμφανής στις όψεις και γι αυτό το λόγο οι εργασίες αποκατάστασης περιορίστηκαν σε αυτές που δεν αλλοίωναν την όψη των κτιρίων. Οι εργασίες που εκτελέστηκαν κατά σειρά είναι: οι τοπικές επισκευές και αποκαταστάσεις της λιθοδομής, η τοποθέτηση σωληνίσκων και το λεπτομερές αρμολόγημα όλης της επιφάνειας των τοίχων, η ενίσχυση με εσωτερικό περιμετρικό θεμέλιο και μανδύα εκτοξευόμενου σκυροδέματος και η εφαρμογή σε όλη τη μάζα της λιθοδομής τσιμεντενέσεων (κατάλληλης μελέτης σύνθεσης τριμερούς τσιμεντενέματος) και τέλος η κατασκευή νέου περιμετρικού σενάζ οπλισμένου σκυροδέματος στη στέψη των τοίχων επί του οποίου εδράσθηκε η ξύλινη στέγη των δύο κτιρίων.

Ενίσχυση Λιθόκτιστου Κτιρίου


Πραγματοποιήθηκαν καθολικές εργασίες ενίσχυσης της φέρουσας λιθοδομής του κτιρίου. Προηγήθηκαν καθαιρέσεις επιχρισμάτων και σαθρών τμημάτων της λιθοδομής, ανακατασκευή αυτών και τοπικές επισκευές με αντικατάσταση λιθοσωμάτων, επισκευή ρωγμών και αρμολογήματα. Ακολούθως κατασκευάσθηκε περιμετρική θεμελίωση εντός και εκτός του κτιρίου και μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος σε όλο το ύψος εσωτερικά και εξωτερικά. Για την ενίσχυση της στέψης των τοιχοποιιών κατασκευάσθηκε περιμετρική δοκός οπλισμένου σκυροδέματος και ακολούθησε σκυροδέτηση πλάκας οροφής σε όλη την επιφάνεια του κτιρίου.

Ενίσχυση 2ου Λυκείου Αθηνών

Η στατική μελέτη του έργου προέβλεπε τη διατήρηση των όψεων, την καθαίρεση όλου του υπόλοιπου κτιρίου και την κατασκευή νέου σκελετού οπλισμένου σκυροδέματος εσωτερικά σε σύνδεση με τη λιθοδομή των όψεων.

Ο φέρων οργανισμός του οικοδομήματος αποτελείτο από φέροντες τοίχους λιθοδομής και πλάκες ξύλινες ή οπλισμένου σκυροδέματος. Πριν από την καθαίρεση του εσωτερικού σκελετού του κτιρίου έλαβαν χώρα εκτεταμένες εργασίες ομογενοποίησης των εξωτερικών λιθοδομών που θα διατηρούνταν ως είχαν. Προηγήθηκαν εργασίες αρμολογήματος (4,000m2) και αντικατάστασης λιθοσωμάτων. Η ομογενοποίηση επετεύχθη με τσιμεντενέσεις ενέματος (100,000 Lt) κατάλληλης σύνθεσης συμβατής με το υπάρχον συνδετικό κονίαμα της λιθοδομής. Το συγκρότημα τσιμεντενέσεων αποτελείται, όπως προβλέπεται για εργασίες σε διατηρητέα κτίρια, από κάδο στροβιλώδους ανάμιξης, κάδο ανάδευσης και αντλία ελεγχόμενης πίεσης. Το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου περιελάμβανε συνεχής μετρήσεις ρευστότητας και εξίδρωσης του μίγματος καθώς και Παρασκευή πρισματικών δοκιμίων για έλεγχο της φέρουσας ικανότητας το ενέματος σε κάμψη και θλίψη. Μετά την ολοκλήρωση των τσιμεντενέσεων, κατασκευάστηκε μεταλλικός σκελετός αντιστήριξης της περιμετρικής λιθοδομής, καθαιρέθηκε ο εσωτερικός σκελετός και ξεκίνησε η κατασκευή του νέου φέροντος οργανισμού οπλισμένου σκυροδέματος. Τοποθετήθηκαν 6,000 βλήτρα Φ14 – 80εκ για την επαρκή σύνδεση της περιμετρικής λιθοδομής με το νέο φέροντα οργανισμό.