Περιγραφή έργου

Πελάτης: ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
Τοποθεσία: Αίγιο
Έτος: 2014-2015

Η εν λόγω γέφυρα εξυπηρετεί τη διάβαση της Ολυμπίας Οδού άνω του ποταμού Σελινούντα στην περιοχή του Αιγίου. Αποτελείται από δύο ανεξάρτητους κλάδους τριών ανοιγμάτων 47+48+47m. Για τη διατήρηση του τεχνικού απαιτήθηκαν εργασίες επισκευής, προστασίας και ενίσχυσης του φορέας της ανωδομής καθώς και αντικατάσταση των εφεδράνων με μονωτήρες σεισμικής μόνωσης.

Περιγραφή εργασιών

Η καθαίρεση και κατασκευή νέου τεχνικού στη θέση του υφιστάμενου κρίθηκε οικονομικά ασύμφορη και ιδιαίτερα προβληματική για την περιοχή, λόγω του υψηλού φόρτου κυκλοφορίας που θα έπρεπε να διοχετευθεί σε παρακάμψεις. Η μελέτη ελέγχου επάρκειας της γέφυρας σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς και τις απαιτήσεις διατομών της οδοποιίας κατέδειξε ότι η γέφυρα μπορεί να διατηρηθεί με κόστος εργασιών επισκευής και ενίσχυσης περίπου το μισό από το κόστος αντικατάστασης με νέο τεχνικό.

Η ανωδομή του κάθε κλάδου αποτελείται από πέντε αμφιέριστες κύριες δοκούς προεντεταμένου σκυροδέματος ανά άνοιγμα εδραζόμενες σε ελαστομεταλλικά εφέδρανα. Επί των κυρίων δοκών έχει σκυροδετηθεί πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος. Εκτεταμένες εργασίες αποτύπωσης των βλαβών και επισκευών εκτελέστηκαν σε όλη την έκταση των τεχνικού. Η φέρουσα ικανότητα των κυρίων δοκών και ορισμένων πλακών του καταστρώματος ενισχύθηκε με χρήση σύνθετων υλικών (FRP). Ο εμποτισμός των υφασμάτων έγινε με ειδικό μηχάνημα εμποτισμού (saturator) με τις κατάλληλες ρυθμίσεις, ανάλογα με τη θερμοκρασία, για τη σταθερή απόδοση της ορθής αναλογίας ινών/εποξειδικής ρητίνης. Για την αύξηση της ανθεκτικότητας του φορέα στις περιοχές όπου η επικάλυψη των οπλισμών ήταν μικρότερη της απαιτούμενης εφαρμόστηκε μία στρώση σύνθετου υλικού σαν φράγμα προστασίας. Της έναρξης του έργου προηγήθηκε δοκιμαστική εφαρμογή σύνθετων υλικών για την απόδειξη της εμπειρίας του συνεργείου, επί τόπου δοκιμές pull-off και θραύση δοκιμίων σύνθετων υλικών στο εργαστήριο. Το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου του έργου περιελάμβανε καθημερινή καταγραφή φύλλων εργασιών (Inspection Check List), συνθηκών περιβάλλοντος, παρασκευή δοκιμίων pull-off και δοκιμίων σύνθετων υλικών. Επίσης έγιναν δοκιμαστικές εφαρμογές υπό δυναμικές καταπονήσεις με τη γέφυρα σε κυκλοφορία για να διαπιστωθεί η δυνατότητα εφαρμογής σύνθετων υλικών χωρίς τη διακοπή της κυκλοφορίας. Εκτελέστηκαν εργασίες επισκευής σκυροδέματος σε επιφάνεια 3,000m2. Εφαρμόστηκαν περίπου 13,000m2 σύνθετων υλικών, 4,000 τεμάχια αγκυρίων σύνθετου υλικού μήκους 40εκ και 2,000 μέτρα μήκους NSM. Στα πλαίσια του προγράμματος ποιοτικού ελέγχου εκτελέστηκαν πάνω από 50 δοκιμές pull-off και παρασκευάσθηκαν πάνω από 60 δοκίμια 30×30εκ σύνθετων υλικών από τα οποία αποκόπηκαν και εστάλησαν στο εργαστήριο για δοκιμή περισσότερα από 300 κουπόνια σύνθετου υλικού.